SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 and status = 'running' order by rand() limit 1

Link tải mẫu đơn xin chuyển công tác