SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

đề thi ngữ văn lớp 8 học kì 2 năm 2021-1