SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

BỘ ĐỀ THI HSK TỪ CẤP 1-6 CÓ ĐÁP ÁN VÀ KÈM CẢ FILE NGHE CHO CÁC BẠN TỰ ÔN