SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh